Ultima actualizare 03 august 2016

Puteti plati impozitele si taxele datorate catre Primaria Bruiu astfel:

1. In numerar la casieria primariei Bruiu

2. Prin virament cu ordin de plata in conturile IBAN mai jos mentionate

Trezoreria Agnita, jud. Sibiu
Primaria Bruiu, CF 4480270

impozitul pe cladiri PF RO45  TREZ  5782  1070  2010  1XXX
impozitul pe cladiri PJ RO92  TREZ  5782  1070  2010  2XXX
impozitul pe teren intravilan PF RO89  TREZ  5782  1070  2020  1XXX
impozitul pe teren intravilan PJ RO39  TREZ  5782  1070  2020  2XXX
impozitul pe teren extravilan PF+PJ RO86  TREZ  5782  1070  2020  3XXX
taxa mijloace transport PF RO64  TREZ  5782  1160  2020  1XXX
taxa mijloace transport PJ RO14  TREZ  5782  1160  2020  2XXX
chirie pasune PF+PJ RO32  TREZ  5782  1A30  0530  XXXX
taxa salubrizare RO10  TREZ  5782  1160  250X  XXXX
amenzi RO58  TREZ  5782  1A35  0102  XXXX
garantia de participare la licitatie RO62  TREZ  5785  006X  XX00  0257

 

Pentru a cunoaste valoarea impozitelor si taxelor la zi, va rugam sa sunati la telefonul 0269/586.501, compartimentul Impozite si taxe sau sa ne scrieti un e-mail la adresa contact@primariabruiu.eu. Va multumim.
 
 
 Anexa Hotararii Nr. 45/2015 pentru aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016

             

 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI

 

Orice persoană care are in proprietate o clădire (sau mai multe) situata pe teritoriul României, indiferent de destinaţia acesteia, datorează anual impozit pentru acea clădire; impozitul se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situata clădirea.

 

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE FIZICE

 

(1). Valorile impozabile, pe mp de suprafaţă construită, desfăşurată, la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice:

 

TIPUL CLĂDIRII

VALOAREA IMPOZABILĂ

– lei/m2

clădire cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)

clădire fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire

0

1

2

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

1000

600

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C. Clăire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi /sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

(2). Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii, respectiv rangul IV pentru localitatea Bruiu şi rangul V pentru localităţile Şomartin şi Gherdeal şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. 1 cu următorii coeficienţi de corecţie.

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

(3). Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4). Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin.1 – 3, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) 50% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) 30% pentru clădirile mai vechi de 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) 10% pentru clădirile mai vechi de 30 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

(5) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(6) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(7) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 1.

 

II. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE

 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 

 

III. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

 

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(4) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

(5) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

 

IV. PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI:

 

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

 

V. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

 

Calculul impozitului/taxei pe teren

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului pe ranguri de localităţi (lei/ha)

IV

V

A

889

711

B

711

534

C

534

355

 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

 

Nr. crt.

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

Zona A

(Lei/ha)

Zona B

(Lei/ha)

Zona C

(Lei/ha)

1

Teren arabil

28

21

19

2

Păşune

21

19

15

3

Fâneaţă

21

19

15

4

Vie

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

8

Drumuri şi căi ferate

0

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

0

 

            (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

Rangul localităţii

Coeficientul de corecţie

IV

1,10

V

1,00

 

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător:

 

Nr. crt.

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

(Lei/ha)

1

Teren cu construcţii

28

2

Teren arabil

48

3

Păşuni şi fâneaţă

24

4

Vie sau livadă pe rod

53

4.1

Vie sau livadă până la intrarea pe rod

0

5

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

16

5.1

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție

0

6

Teren cu apă

2

7

Teren cu amenajări piscicole

30

8

Drumuri şi căi ferate

0

9

Teren neproductiv

0

 

Coeficientul de corecţie:

 

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

 

VI. Declararea, dobândirea, înstrăinarea

 

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii administrativ - teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

(5) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

(6) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

(7) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 

VII. PLATA IMPOZITULUI PE TEREN:

 

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

VIII. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt.

 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

 

 I. Vehicule înmatriculate

 

1

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

9

2

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc

9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

20

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

84

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

167

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3

337

7

Autobuze, autocare, microbuze

28

8

Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

35

9

Tractoare înmatriculate

21

 

 II. Vehicule înregistrate

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cmc

2

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc

4

3

Vehicule înregistrate fără capacitate cilindrică evidentiată

50 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Două axe şi greutatea brută încărcată  maximă admisă

Impozitul (lei/an)

Axe motoare cu sistem de suspensi pneumatică sau echivalente

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

 

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote, taxa se calculează în funcţie de masa totală maximă autorizată astfel:

Nr. crt.

Masa totală maximă autorizată

Lei

1

Până la 1 tonă inclusiv

9

2

Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

3

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

4

Peste 5 tone

64

IX. Declararea, dobândirea, înstrăinarea

 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(4) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 

X. PLATA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT:

 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

XI. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SAU AUTORIZAŢIILOR

 

1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze precum şi altor exploatări este de 7 lei/mp afectat.

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor se construcţie.

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este în valoare de 7 lei/mp de suprafaţă ocupată de construcţie.

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa se calculează proporţional cu suprafaţa construită supusă demolării.

8. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism precum şi autorizaţiilor de construire este de 30% din valoarea taxei iniţiale.

9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apa, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 6 lei pentru fiecare racord.

10. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 4 lei.

11. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de sunt de 75 lei respectiv 25 lei.

12. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

a) 500 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv;

b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m².

 

XII. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE:

 

(1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei cuprinsă între 1% şi 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

(2) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate

            (4) În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa este de  20 lei/mp/an sau fracţiune de mp. În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, taxa este de 20 lei/mp/an sau fracţiune de mp.

            (5) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 

XIII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 1% din la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

 

XIV. ALTE TAXE

1. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice şi pentru comerţ ambulant este de 10 lei/zi.

2. Taxa pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri de fapt prin care se atesta un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare este de 2 lei.

3. Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este de 2 lei.

4. Taxa pentru copii xerox efectuate la aparatul existent în cadru primăriei - 0,2 lei/pag.

5. Taxa pentru tipărire la imprimantă calculator – 0,2 lei/pag.

6. Taxa salubrizare -  3.59 lei/persoană/lună.

7. Taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă – 500 lei.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         SECRETAR,

             Gherghel Emil                                                                                   Gherghel Viorica
 
 

Puteti descarca documentul aici:

 Impozite si taxe locale 2016

UA-82225825-1